Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím Vojtěch Toman, DiS., IČ: 14196972, se sídlem Absolonova 2545/9a, 678 01 Blansko (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rychlici.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny služeb, údaje o požadovaném termínu a místě konání objednávaných služeb a
  • informace o případných nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena služeb a platební podmínky

3.1 Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2936743011/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány společnosti Comgate, a.s. (platební kartou nebo bankovním převodem). Platební metody jsou podrobněji popsány na stránce https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Průběh platby kartou je vysvětlen zde: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou. Průběh platby bankovním převodem je popsán zde: https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody. V případě dotazů nebo problémů s platbou se kupující může obrátit na podporu společnosti Comgate na e-mailu platby-podpora@comgate.cz nebo telefonu +420 228 224 267.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před realizací služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

3.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služeb, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty kurzy@rychlici.cz.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V případě, že byla již Objednávkou stvrzená účast na kurzu Objednatelem zrušena, pak Dodavateli náleží následující storno poplatky:

  • Zrušení více než 30 dnů předem: 0 % z ceny služby;
  • zrušení 15–30 dnů předem: 30 % z ceny služby;
  • zrušení 8–14 dnů předem: 60 % z ceny služby;
  • zrušení 7 a méně dnů předem: 100 % z ceny služby.
  • Úhrada storno poplatku probíhá formou ponížení vratky ceny kurzu. V případě, že by byl kurz zrušen Dodavatelem, je tento povinen bez zbytečných průtahů vrátit veškeré finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého Objednatel platbu zaslal. 

4.4 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k vrácení finančních prostředků nezbytnou součinnost (např. vyhotovit potvrzení dobropisu faktury apod), přičemž Dodavatel není povinen finanční prostředky Objednateli vrátit, dokud Objednatel tuto povinnost nezbytné součinnosti nenaplní.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služeb kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující služby vrátí nebo prokáže, že služby prodávajícímu odeslal.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na službách je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí služeb kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7 Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službami prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání služeb

5.1 V případě, že místem dodání služby je místo konání kurzu sjednané v kupní smlouvě, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s jeho dopravou do místa konání.

5.2 Pokud je předmětem kupní smlouvy kromě služeb i dodání zboží (např. lékárničky), zajišťuje prodávající dopravu zboží k kupujícímu prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. Náklady na dopravu zboží nese kupující a jejich výše se řídí aktuálním ceníkem společnosti Zásilkovna. Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu a v případě závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další podmínky přepravy se řídí obchodními podmínkami společnosti Zásilkovna dostupnými na adrese https://www.zasilkovna.cz/obchodni-podminky.

5.3 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Reklamace služeb

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že poskytnuté služby (kurz první pomoci) budou mít sjednané vlastnosti a budou poskytnuty v souladu s popisem uvedeným v kupní smlouvě a ve webovém rozhraní obchodu.

6.2 V případě, že služby nebudou poskytnuty v souladu se smlouvou (např. kurz neproběhne v dohodnutém termínu a místě, obsah kurzu nebude odpovídat popisu apod.), má kupující právo službu reklamovat. 

6.3 Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co kupující zjistil důvody pro reklamaci, nejpozději však do 14 dnů od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit na adrese elektronické pošty kurzy@rychlici.cz.

6.4 Prodávající reklamaci posoudí a o způsobu jejího vyřízení rozhodne do 30 dnů od jejího obdržení. O výsledku reklamace bude kupující informován na elektronickou adresu.

6.5 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny služby či na opakované poskytnutí služby, případně může od smlouvy odstoupit.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke službám zaplacením celé kupní ceny služeb.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kurzy@rychlici.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1 Veškerá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s kupní smlouvou bude probíhat primárně elektronickou formou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího. Kupující je povinen pravidelně kontrolovat obsah této e-mailové schránky a prodávajícího neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách své elektronické adresy. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je odeslána na poslední známou elektronickou adresu kupujícího. Prodávající neodpovídá za nedoručení zprávy v případě, že kupující neoznámil změnu své elektronické adresy nebo pokud dojde k technickým problémům na straně kupujícího.

11. Povaha výuky a odpovědnost za zdravotní stav

11.1 Kupující bere na vědomí, že výuka na kurzu první pomoci probíhá formou praktických nácviků a modelových situací, které mohou být fyzicky náročné (např. nácvik resuscitace na figuríně).

11.2 Kupující se zavazuje, že se kurzu zúčastní pouze pokud je v dobré fyzické kondici a cítí se být zdráv. Pokud má kupující jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu ve vztahu k náplni kurzu, je povinen svou účast předem konzultovat se svým lékařem.

11.3 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zhoršení zdravotního stavu kupujícího v souvislosti s jeho účastí na kurzu. Každý účastník se kurzu účastní dobrovolně a na vlastní riziko. Svou přihláškou a účastí na kurzu stvrzuje, že zvážil všechna rizika a cítí se být zdravotně způsobilý absolvovat všechny aktivity, které jsou náplní kurzu.

11.4 Pokud by se v průběhu kurzu vyskytly u kupujícího jakékoliv zdravotní potíže, je povinen to neprodleně oznámit lektorovi kurzu. Prodávající zajistí v rámci svých možností poskytnutí první pomoci, případně přivolání zdravotnické záchranné služby.

12. Kurzy pro veřejnost – minimální kapacita

12.1 Poskytovatel nabízí kurzy první pomoci pro širokou veřejnost s předem vypsanými termíny konání.

12.2 Aby mohl být kurz realizován, je nutné dosáhnout minimálního počtu přihlášených účastníků. Tato minimální kapacita je stanovena poskytovatelem a může se pro jednotlivé kurzy lišit.

12.3 Pokud se na vypsaný termín kurzu nepřihlásí dostatečný počet zájemců a není tak dosaženo minimální kapacity, vyhrazuje si poskytovatel právo tento termín zrušit. O zrušení termínu bude poskytovatel objednatele neprodleně informovat, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným konáním kurzu.

12.3 V případě zrušení termínu kurzu z důvodu nenaplnění minimální kapacity má objednatel následující možnosti:

a) Přihlásit se na jiný vypsaný termín stejného kurzu, pokud je v nabídce a volná kapacita to umožňuje. Již uhrazená cena kurzu bude převedena na nový termín.

b) Zvolit jiný kurz z nabídky poskytovatele. Případný rozdíl v ceně bude objednateli vrácen nebo doúčtován.

c) Odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení uhrazené ceny kurzu. Poskytovatel se zavazuje vrátit objednateli zaplacenou cenu kurzu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 

12.4. Přihlášením se na kurz pro veřejnost objednatel souhlasí s těmito podmínkami a bere na vědomí, že konání kurzu je vázáno na dosažení minimální kapacity přihlášených účastníků.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Absolonova 2545/9a, 678 01 Blansko. Adresa elektronické pošty: kurzy@rychlici.cz, telefon: +420 731 898 762

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 3. 2024